Writer of the Week: Yonela Sidlai – Ndizamela wena

Ndiwa ndivuk’ umhla nezolo Ndikhasa ndimadol’ anzima Ndibulaleka ndisebunzimeni Bendisebezela zonk’ ezityhafisayo. Benditshabhisa bendibek’ amabala. Ndizamela wena mntwan’am! Ilizwe nomhlaba zindiqobile Ilizwe nomhlaba zindithez’ amandla. Ilizwe nomhlaba zindomelezile. Efama ndirhol’ ishumi lesheleni. Ingumdlalo kandiz’ inene. Ndizamela wena mntwan’am! Max’ athile ndicing’ ukunikezela Ndicing’ imfundo yakho ndomelele. Ndisity’ imbadu ndinyamezele. Ndifun’ ube ligqweth’ ube ngugqirha Isifundisw’ […]

Click here for the full original article on Fundza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here